„Еко-радионице кроз неформално образовање младих“ развијају еколошку свест код ученика основних школа што је основа за очување и унапређење животне средине. Реализацијом ових радионица од стране стручних лица и еколошких инструктора, утиче се на буђење свести код младих за свет у ком је заштита, обнова и унапређење животне средине услов опстанка човека. Едуковањем кроз еко-радионице младима се пружа могућност да прошире своја сазнања о променама фактора околине и начинима прилагођавања тим променама. Еко-радионица се заснива на искуству стеченом током дугогодишњег рада у образовању и укључује како теоретски модел, тако и модел везан за посебна подручја рада који се може примењивати касније у свакодневном животу.