Ekološka organizacija Pokret gorana Pančeva je, kao deo Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Srbije, osnovan 1960. godine.
 Osnovan je sa cilјem okuplјanja mladih i učesnika u akcijama pošumlјavanja. Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštite od vetra i uređenjem gradskih zelenih površina i školskih dvorišta.
 Za 50 godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi.
 Pokret gorana je pošumio, melioralisao i ozelenio preko 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu. Za doprinos zaštiti životne sredine, Pokret gorana je 1989. godine dobio povelјu Ujedinjenih Nacija (Global 500 Honour Roll).
 

Ciljevi organizacije:

 • Održivi razvoj pojedinaca i društva
 • Zaštita i unapređenje životne sredine
 • Socio-kulturni i ekonomski razvoj
 • Promovisanje i organizovanje različitih vidova volonterskog rada
 • Unapređivanje kvaliteta života mladih
 • Edukacija i razvoj društvene svesti kroz inkluzivno učešće i saradnju građana svih uzrasta i nacionalnih, verskih, političkih, kulturnih i ostalih uverenja
 • Podrška i umrežavanje opštinskih goranskih organizacija u Vojvodini

 

Delatnosti organizacije:

 • Realizacija projekata i aktivnosti u oblasti održivog razvoja – zaštite životne sredine, društveno-kulturnog i ekonomskog razvoja
 • Zaštita i unapređenje šuma, podizanje zaštitnih pojaseva i zelenih površina
 • Unapređenje zaštite vodotokova i obalskih područja
 • Razvoj i promovisanje volonterizma i organizovanje volonterskih aktivnosti, kampova i razmena volontera
 • Promovisanje pozitivnih društvenih vrednosti, samog Pokreta gorana i njegovih ciljeva putem akcija, kampanja, medijskih nastupa, javnih događaja i aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou
 • Realizacija edukativnih skupova,ekskurzija, kampova kao i promocija i razvoj obrazovanja
 • Osnaživanje, podrška i organizovanje mladih za aktivizam, participaciju i odlučivanje o svojoj budućnosti
 • Umrežavanje, podrška i jačanje opštinskih goranskih organizacija
 • Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, društeno odgovornim preduzećima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave održivim razvojem
 • Poboljšanje kvaliteta života stanovništva, posebno vulnerabilnih grupa
 • Revitalizacija i diverzifikacija turističke ponude uz očuvanje prepoznatljivosti lokalne zajednice
 • Smanjenje predrasuda i razvijanje svesti o toleranciji, solidarnosti, miru, zajedništvu, ličnom i društvenom napretku